VEEBILEHE DOKA.COM ANDMEKAITSEDEKLARATSIOON – TEAVITUSKOHUSTUSED KOOSKÕLAS ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSEGA

Kuupäev: Mai 2018

I. Deklaratsiooni ese

Doka (Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria; vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses) suhtub isikuandmete kaitsesse täie tõsidusega. Seetõttu töötleb Doka isikuandmeid iseenesestmõistetavalt kooskõlas kohalduvate õigusaktidega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016 määrusega (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist (GDPR).

Isikuandmed on kõik andmed, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ja IP-aadress.

Selle deklaratsiooni eesmärk on teavitada külastajat (edaspidi: teie) isikuandmete töötlemise eesmärgist ja ulatusest järgnevatel veebilehtedel, kusjuures kõigil veebilehtedel ei kasutata kõiki siin nimetatud küpsiseid ja rakendusi ja mõnel veebilehel võib olla oma andmekaitsedeklaratsioon:
https://www.doka.com

II. Töötlemine rakenduse kasutamise ajal

Doka töötleb oma veebilehtedel isikuandmeid teie nõusoleku (kontakti võtmine kontaktivormi või e-posti teel, uudiskirja tellimine) alusel ning oma lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele (volitatud töötlejad), välja arvatud juhul, kui oleme selleks õigusaktidega kohustatud, kui andmete edastamine on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks või kui te olete eelnevalt andnud selgesõnalise nõusoleku oma andmete edastamiseks.

Meie veebilehtede kasutamisel üksnes teabe saamise eesmärgil, st kui te ei registreeru ega edasta andmeid muul viisil, kogume vaid andmeid, mille edastab teie veebilehitseja. Meie veebilehe avamisel kogume järgnevaid andmeid, mis on meie jaoks tehniliselt vajalikud, et veebileht teile nähtavaks teha ja selle stabiilsus ja turvalisus tagada: IP-aadress ja IP asukoht, päringu kuupäev ja kellaaeg, ajavööndi erinevus Greenwichi ajast (GMT), päringu sisu (konkreetne leht), juurdepääsu olek / HTTP olekukood, edastatud andmehulk, veebileht, kust päring tuli, operatsioonisüsteem ja selle kasutajaliides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon, aktiveerimiste arv, kestus ja aeg, kasutatud otsimootorid ja otsisõnad, veebilehitseja tüüp, ekraani suurus ja operatsioonisüsteem.

Küpsiste kasutamise kohta lugege allpool jaotisest „Küpsiste kasutamine“.

Kasutame oma veebilehtedel ka linke, mis suunavad teistele veebilehtedele; sellel on vaid teavituseesmärk. Need veebilehed ei ole meie kontrolli all ning nendele ei kohaldu seetõttu see andmekaitsedeklaratsioon. Kui te sellise lingi avate, võib vastava veebilehe operaator teie kohta andmeid koguda ning neid vastavalt oma andmekaitsedeklaratsioonile, mis võib meie omast erineda, töödelda.

III. Töötlemisest täpsemalt

Lisaks salvestatakse rakenduse kasutamisel külastaja seadmesse küpsised. Küpsised on väikesed failid, mis võimaldavad salvestada veebilehe külastamiseks kasutatavasse seadmesse (lauaarvuti, nutitelefon jms) spetsiifilist, seadmega seotud infot. Küpsiseid kasutatakse statistika koostamiseks rakenduse kasutamise kohta ning selle analüüsimiseks eesmärgiga parandada pakkumist. Kasutaja saab küpsiste kasutamist mõjutada. Enamikul veebilehitsejatest on olemas suvand, millega saab küpsiste salvestamist osaliselt või täielikult piirata. Juhime tähelepanu sellele, et kasutamine, eelkõige kasutusmugavus kannatab ilma küpsisteta.

Meie rakendused kasutavad järgmisi küpsiseid, mille mahtu ja toimimist selgitatakse järgnevalt:

Uudiskiri

Uudiskirjas teavitab Doka teid aktuaalsetest teemadest, uutest arendustest ja pakkumistest. Kui kasutaja soovib saada veebilehtedel pakutavat uudiskirja, on vaja nii e-posti aadressi kui ka infot, mis võimaldavad kontrollida, kas kasutaja on esitatud e-posti aadressi tegelik omanik või kas e-posti aadressi tegelik omanik on nõus uudiskirja saama.
Uudiskirja tellimiseks on vaja kehtivat e-posti aadressi. Registreerimisel salvestatakse IP-aadress ja registreerimise kuupäev. See aitab kaitsta olukorra eest, kus e-posti aadressi kuritarvitab keegi kolmas isik ilma tegeliku omaniku teadmiseta. Doka kasutab neid andmeid vaid nõutud info saatmiseks.

Uudiskirja saadab ettevõte eworx Network & Internet GmbH (edaspidi: eworx), Hanriederstraße 25, 4150 Rohrbach-Berg, Austria; volitatud töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses. Kui kasutaja tellib uudiskirja, edastatakse registreerimisel esitatud andmed eworxile ja salvestatakse selles ettevõttes. Pärast registreerimist saab kasutaja eworxilt e-kirja, kus on link, mille vajutamisega kinnitab kasutaja registreerumise (kahekordne nõustumine). eworx pakub uudiskirja avamise ja kasutamise analüüsi võimalust. Uudiskirja tellimisega nõustute kõigi esitatud andmete töötlemisega. Andmete ja e-posti aadressi salvestamise ja nende uudiskirja jaoks kasutamisega nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks vajutage vastavat uudiskirjas olevat linki või saatke Dokale teade.

Kontaktivorm

Vormi sisestatud andmed salvestatakse päringu töötlemiseks ning võimalike lisaküsimuste puhuks Doka juures. Kontaktivormi saatmisel nõustute sellega, et teie andmeid kogutakse ja töödeldakse elektrooniliselt.

Doka kogub kontaktivormi kasutamisel järgmisi andmeid: ettevõte/organisatsioon, eesnimi/perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress.

Küpsiste ja kolmandate isikute rakenduste kasutamine

Lisaks salvestatakse veebilehe kasutamisel külastaja seadmesse küpsised. Küpsised on väikesed failid, mis võimaldavad salvestada veebilehe külastamiseks kasutatavasse seadmesse (lauaarvuti, nutitelefon jms) spetsiifilist, seadmega seotud infot. Need aitavad ühest küljest muuta veebilehe kasutamise kasutaja jaoks lihtsamaks (nt sisselogimisandmete salvestamine) ning teisalt kogutakse nende abil veebilehe kasutamise statistilisi andmeid, mille põhjal saab pakkumist analüüsida, et seda veel paremaks muuta. Kasutaja saab küpsiste kasutamist mõjutada. Enamikul veebilehitsejatest on olemas suvand, millega saab küpsiste salvestamist osaliselt või täielikult piirata. Juhime tähelepanu sellele, et kasutamine, eelkõige kasutusmugavus kannatab ilma küpsisteta.

Meie veebilehed kasutavad järgmisi küpsiseid, mille mahtu ja toimimist selgitatakse järgnevalt:

Ajutised küpsised: Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt pärast veebilehitseja sulgemist. Siia kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Need salvestavad nn seansitunnuse, millega saab teie veebilehitseja eri päringud liigitada sama seansi alla. Tänu sellele tuntakse teie arvuti ära, kui te meie veebilehele tagasi pöördute. Seansiküpsised kustutatakse pärast väljalogimist või veebilehitseja sulgemist.

Püsiküpsised: Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast ettenähtud aja möödumist, mis erineb sõltuvalt küpsisest. Saate neid küpsiseid ka ise igal ajal oma veebilehitseja seadistustest kustutada. Need aitavad muuta veebilehe kasutajasõbralikumaks (mh näidata asukohapõhist sisu) ja on mõeldud veebilehe analüüsimiseks (vt jaotist „Google Analytics“).

Kolmandate isikute rakendused:

Rakendus:
Google Analytics

Pakkuja:
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (edaspidi: Google)

Kirjeldus:
See rakendus kasutab ettevõtte Google Inc. (edaspidi: Google) veebianalüüsi teenust Google Analytics. Google Analytics kasutab nn küpsiseid ehk arvutisse salvestatavaid tekstifaile, võimaldades veebilehe kasutamist analüüsida. Küpsise poolt loodud info selle veebilehe kasutamise kohta saadetakse reeglina USA-s asuvasse Google’i serverisse ja salvestatakse seal. Kui IP anonümiseerimine on sellel veebilehel aktiveeritud (_gat._anonymizeIp), lühendab Google IP-aadressi Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides eelnevalt. Täielik IP-aadress saadetakse USA-s asuvasse Google’i serverisse ja lühendatakse alles seal vaid erandjuhul. Google kasutab seda infot selle veebilehe operaatori volitusel selleks, et veebilehe kasutamist hinnata, veebilehe tegevuste kohta aruandeid koostada ning veebilehe operaatorile muid veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid osutada. Google Analyticsi jaoks veebilehitseja poolt edastatud IP-aadressi ei seostata teiste Google’i andmetega. Küpsiste salvestamist saab takistada veebilehitseja tarkvaras vastavate seadistuste tegemisega, kuid me juhime siiski tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid täielikult toimida. Lisaks saab küpsise poolt loodud ja veebilehe kasutamisega seotud andmete (sh teie IP-aadress) Google’ile saatmist ja Google’i poolt töötlemist takistada veebilehitseja pistikprogrammi paigaldamise teel.

Google pakub levinumatele veebilehitsejatele keelamislaiendit, mis võimaldab paremini kontrolli all hoida seda, milliseid andmeid Google avatud veebilehelt kogub. Süsteemilaiend teatab Google Analyticsi JavaScriptile (ga.js), et Google Analyticsile ei saadeta veebilehe kasutamise kohta andmeid. Google Analyticsi süsteemilaiend veebilehitsejal ei takista aga info edastamist Dokale või teistele kasutatavatele veebianalüüsi teenustele.

Meie veebilehtedel kasutatakse järgmisi Google’i küpsiseid:

„_ga“ Google Analytics kasutab seda küpsist selleks, et eristada veebilehe külastajaid ja lehtede külastusi või jälgida lehekülastuse kestust, kehtivus 2 aastat;

„_gat“ Selle Google Analyticsi küpsise abil jälgitakse ja piiratakse serverite nõudlusmahtu, kehtivus 10 minutit;

„_gid“ Selle küpsisega eristatakse kasutajaid. Kehtivus 24 tundi.

Meie veebilehe külastamisel saab Google info, et olete avanud meie veebilehe alamlehe, ja jaotises 2 nimetatud isikuandmed. See toimub sõltumata sellest, kas olete Google’i kontoga sisse loginud või mitte. Kui olete Google’isse sisse loginud, seotakse teie andmed otse teie kontoga. Kui te seda ei soovi, peate enne selle teenuse kasutamist Google’ist välja logima. Google kasutab teie andmeid reklaami, turu-uuringute ja veebilehe vajaduspõhise kujundamise eesmärgil. Teil on õigus vaidlustada oma andmete sellega seotud kasutamine; vaie tuleb esitada otse Google’ile.

Lisaks juhime teie tähelepanu sellele, et Google levitab teie andmeid ka USA-s ning on kohustunud järgima EL-i ja USA vahelist Privacy Shieldi lepet, mille leiate aadressil http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Nõusoleku tagasivõtmine:
Veebilehitseja laiend Google Analyticsi keelamiseks: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
Google Analyticsi küpsiseid saab hallata ka meie üldistes küpsiseseadistustes.

Lisateavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse kohta leiate Google’i andmekaitsedeklaratsioonist aadressil: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy 


Rakendus:
Mandrill

Pakkuja:
Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (edaspidi: Mandrill)

Kirjeldus:
Doka kasutab teenust Mandrill. Sealjuures edastatakse Mandrillile ja salvestatakse Mandrillis esitatud kontaktandmed, nagu e-posti aadress, tiitel, ees- ja perekonnanimi, aga ka Mandrillile saadetud e-kirja sisu. Teenus haldab andmeid selle kohta, millal Doka poolt saadetud e-kirju loeti ja selles sisalduvaid linke avati. Teenus võib koguda andmeid ka selle kohta, kui tihti e-kirja avati ja millise IP-aadressi, millise e-posti kliendi ja millise operatsioonisüsteemiga on tegemist. The Rocket Science Group, LLC osaleb USA kaubandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni vahelises EL-i ja USA andmekaitse raamprogrammis, mis käsitleb Euroopa Majandusruumi liikmesriikidest pärit isikuandmete kogumist, kasutamist ja säilitamist. Siit saate infot selle kohta, milliseid andmeid kogub, töötleb ja kasutab The Rocket Science Group, LLC EL-i ja USA andmekaitse raamprogrammis ja mis eesmärgil seda tehakse. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. Lisateavet Mandrilli kohta ja andmekaitsest Mandrillis leiate siit: http://mailchimp.com/legal/privacy/ 

Nõusoleku tagasivõtmine:
Mandrilli kasutatakse aadressil doka.com leiduvate kontaktivormide juures. Kui te seda teenust ei soovi kasutada, soovitame võtta Dokaga alternatiivsel viisil ühendust, kasutades vastaval veebilehel olevaid kontaktandmeid.

IV. Andmesubjekti õigused ja kontakt

Doka juhib tähelepanu sellele, et kasutajal on isikuandmete kaitse üldmääruse järgi seoses oma isikuandmete töötlemisega nn andmesubjekti õigused, näiteks õigus saada teavet, õigus andmeid üle kanda, õigus andmeid vaidlustada ja kustutada. Nende õiguste teostamiseks ning muude isikuandmete töötlemist Dokas puudutavate küsimuste korral palume ühendust võtta: Doka GmbH, teema: andmekaitsealane päring, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria.

Alternatiivina saatke oma andmekaitsealased küsimused Dokale meiliaadressil dataprotection@doka.com 
Lisaks on kasutajal õigus esitada andmekaitsenõuete rikkumise korral kaebus Austria Vabariigi andmekaitseinspektsioonile: https://www.dsb.gv.at/

V. Andmekaitsedeklaratsiooni ajakohastamine

Doka ajakohastab oma veebilehti regulaarselt. Selle käigus võidakse ajakohastada ka seda deklaratsiooni. Sellisele ajakohastamisele eraldi tähelepanu ei juhita. Seetõttu on soovitatav seda deklaratsiooni regulaarselt üle lugeda.

Vineer | Raketis | Firmast | Kontaktid
Doka Eesti OÜ | Iru tehnopark, Ämma tee 80, Iru, 74206 Harjumaa | Telefon: 603 0650 | E-mail: eesti@doka.com 


 .